Ūdens un Kanalizācija

Lasīts 13270 reizes Pēdējo reizi rediģēts 21 Aprīlis 2023

Ūdens apgādi SIA VILKME nodrošina piecos Ropažu pagasta ciemos – Muceniekos, Silakrogā, Zaķumuižā, Ropažos un Tumšupē.

Ciematu centru ūdensapgādes sistēmas izbūve uzsākta 70.gadu beigās – 80.gadu sākumā. Centralizētās ūdensapgādes sistēmu veido artēziskie urbumi, ūdens attīrīšanas stacijas, ūdenstornis (tikai Ropažos), hidrofori un ūdensapgādes tīkli. Ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmēju objektu (dzīvojamās mājas, uzņēmumi, iestādes) ūdensapgādes ievadi ir aprīkoti ar ūdens skaitītājiem. Norēķini par mēnesī piegādāto ūdeni un kanalizācijas tīklā uzņemtajiem notekūdeņiem notiek saskaņā ar šo skaitītāju rādījumiem.

Daudzdzīvokļu mājās katra individuālā dzīvokļa īpašuma ūdens patēriņa uzskaite un norēķini ar mājas apsaimniekotāju tiek veikta pamatojoties uz dzīvokļa īpašumā uzstādīto ūdens skaitītāju rādījumiem, apjomu koriģējot par periodā visai mājai kopējā piegādātā ūdens daudzumu, saskaņā ar spēkā esošo metodiku (30.09.2015. LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.524 un 19.12.2008 LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.1013) un ievērojot Ropažu novada pašvaldības 2021.gada 27.janvāra saistošos noteikumus Nr.11/2020 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ropažu novadā”, kas izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu.

Kopš 2017.gada 1.augustā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes lēmumu Nr. 60 Ropažu pagasta Mucenieku, Silakroga, Ropažu un Tumšupes ciemā spēkā ir šādi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

-  Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,81 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

-  Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,14 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Kopš 20216.gada 1.aprīļa Ropažu pagasta Zaķumuižā saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 2016.gada 27.janvāra Domes lēmumu Nr.1., 28.§ spēkā ir šādi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

-   Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,9248 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

-    Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,23 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Ievērojot to, ka 2019.gada 16.oktobrī tika noslēgts reorganizācijas līgums par to, ka SIA “VILKME kā iegūstošajai sabiedrībai tiek pievienota Ropažu novada SIA “CIEMATS” (reorganizācijas process tika pabeigts 2020.gada 1.februārī), 2020.gada 6. novembrī,  paplašinoties SIA “VILKME” ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas teritorijai, tika iesniegts pārskatīšanai Sabiedrikso pakalpojumu regulēšanas komisijā jauns ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts.

 SIA “Vilkme” aicina katru dzīvokļu īpašnieku:

1. Pārliecināties vai dzīvoklī  uzstādītais ūdens skaitītājs ir darba kārtībā. Nepieciešams verificēt skaitītāju vai uzstādīt jaunu gadījumā, ja esošā skaitītāja derīguma termiņš ir beidzies;

2. Ievērot ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas laiku no katra mēneša 28. - 1. datumam.

3. Pārliecināties vai visi ūdens izvadi ir darba kārtībā (aizgriezts krāns pilnībā pārtrauc ūdens tecēšanu vai pilēšanu). Ja kāds no krāniem vai tualetes poda ūdens plūsmas noslēgmehānisms pilnībā nenoslēdz ūdens padevi, lūdzam veikt nepieciešamo remontu pašiem, vai sazināties ar sava nama Pārzini, remonta veikšanai.

 

TEHNISKO NOTEIKUMU IZSNIEGŠANA

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju lietot centralizētās sadzīves kanalizācijas pakalpojumu un pievienot nekustamo īpašumu pie centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem. Lai veiktu pievienošanos pie jau izbūvētajiem tīkliem, ir jāsaņem tehniskie noteikumi no SIA “Vilkme”. Lai saņemtu tehniskos noteikumus nepieciešami šādi dokumenti:

  •          fiziskas vai juridiskas personas iesniegums (SIA “Vilkme” sagatavots iesniegums);
  •          pilnvara, ja tehniskos noteikumus nepieprasa objekta īpašnieks;
  •          zemesgrāmatas apliecība (kopija);
  •          visu kopīpašnieku rakstveida piekrišana vai kopīgs tehnisko noteikumu pieprasījums, ja zeme ir kopīpašumā un zemesgrāmatā īpašuma tiesības nostiprinātas uz domājamo daļu (LR Civillikuma 1067., 1068.pants);
  •          zemes nomas līgums (kopija), ja tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks;
  •          topogrāfija.

Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīta papildus informācija.

Pēc minēto dokumentu iesniegšanas tehniskie noteikumi tiks sagatavoti un izsniegti 20 dienu laikā. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu. Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas jāievēro visas norādītās prasības un SIA “Vilkme” jāiesniedz saskaņošanai plānoto sadzīves kanalizācijas pievada izbūves shēmu pa nekustamā īpašuma teritoriju ar piesaistēm un ar īpašnieka saskaņojumu. Pēc tam sava īpašuma teritorijā drīkst sākt cauruļvadu un pieslēguma izbūves darbus. Īpašnieks sava īpašuma robežās tīklus un pieslēgumu izbūvē pašu spēkiem. Pievienojumu pie inženiertīkliem drīkst veikt tikai SIA “Vilkme” norīkota pārstāvja klātbūtnē. Tikai pēc inženiertīklu izbūves pārbaudes veikšanas īpašnieks drīkst aizbērt tehnoloģisko tranšeju vai būvbedri. Plānotā pakalpojuma uzskaitei jāuzstāda uzskaites mezgls ar atbilstošu mēraparātu (skaitītāju), ievērojot tehnisko noteikumu prasības.

Pēc izbūves SIA „Vilkme” ir jāiesniedz izbūvēto inženierkomunikāciju izpilduzmērījuma digitālo failu pdf formātā, kas ir reģistrēts Ropažu novada pašvaldībā vai izpildshēmu ar cauruļvadu un skataku diametriem, iebūves dziļumiem (spiedvadu augšas atzīmes, pašteces cauruļvadu tekņu atzīmes) un piesaistēm. Pēc visu darbu pabeigšanas no SIA „Vilkme” jāsaņem atzinums par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijai.

Papildus informācija par pieslēgumu veikšanu var saņemt pa tālruņiem 29294730, 26433008 vai rakstīt uz e-pasta adresēm: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Informāciju par līgumu slēgšanu, tarifiem un norēķiniem var saņemt pa tālruni 67901050, e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Uzmanību! Sadzīves kanalizācijas sistēmā atļauts ievadīt tikai sadzīves notekūdeņus. Virszemes lietus ūdens novadīšana sadzīves kanalizācijas tīklā ir kategoriski aizliegta.

 

Mājokļu īpašniekiem Ropažu pagastā jāveic mājokļa decentralizētās kanalizācijas sistēmu (krājtvertņu vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu) pirmreizējā reģistrācija.

Veidlapas:

 Lai veiktu reģistrāciju, jāaizpilda: DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS un jāiesniedz SIA ‘’VILKME’’, Silakrogā, Priedes 4-57, vai arī elektroniski nosūtot pa e-pastu:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , apstiprinot to ar e-parakstu. Tālrunis informācijai +37167901050. Apliecinājuma veidlapu var saņemt sazinoties ar SIA "VILKME". 

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija notiek saskaņā ar  Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” prasībām, nekustamajos īpašumos esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas jāreģistrē pašvaldības noteiktajos pagasta decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistros un jānodrošina apsaimniekošana atbilstoši vides aizsardzības prasībām.