Ūdens un Kanalizācija

Lasīts 10046 reizes Pēdējo reizi rediģēts 17 Novembris 2020

Ūdens apgāde – ieguve, sagatavošana un sadale

Ūdens apgādi VILKME, SIA nodrošina piecos ciemos. Katrā no ciemiem ūdens apgādes sistēma atšķiras pavisam nedaudz.

Ropažu un Tumšupes ciemu apbūvi veido daudzdzīvokļu un vienģimeņu mājas. Pieslēguma procents centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem ir 61% jeb 1676 iedzīvotāji. Ciemu centra ūdensapgādes sistēmas izbūve uzsākta 70.gadu beigās. Gan Ropažu ciemā, gan Tumšupē centralizētās ūdensapgādes sistēmu veido divi urbumi, ūdens attīrīšanas stacija, ūdenstornis( tikai Ropažos)un ūdensapgādes tīkli.

Dzeramo ūdeni Ropažu un Tumšupes ciemos centralizētā ūdensapgādē iegūst no diviem artēziskiem urbumiem. Ūdens spiediena regulēšanai sistēmā Ropažos izmanto ūdenstorni, savukārt Tumšupē un Zītaros ūdens spiedienu uztur ar spiediena iekārtām (hidroforiem).

Silakroga un Mucenieku ciema apbūvi veido tikai daudzdzīvokļu mājas. Tā kā visas dzīvojamās ēkas tika izbūvētas aptuveni vienā laikā – 80.gadu sākums, tad infrastruktūra jau sākotnēji tika izbūvēta visā apbūves teritorijā un pieslēgumu īpatsvars iedzīvotājiem ir 100%.

Ciema teritorijās ir viena sistēma. Sistēmas elementus veido katrā trīs urbumi, divi hidrofori, ūdens attīrīšanas stacija, seši ūdens rezervuāri un ūdensapgādes tīkli.

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

Komunālo notekūdeņu savākšanai Silakroga, Tumšupes, Mucenieku un Ropažu ciemos ir izveidota slēgta kanalizācijas sistēma. Centralizētās kanalizācijas sistēmas sastāvdaļas ir kanalizācijas tīkli, kanalizācijas sūkņu stacijas un bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

2015.un 2016.gadu laikā Ropažos, Silakrogā un Tumšupē, izmantojot ERAF līdzfinansējumu, tika izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI)

Pašreizējo Mucenieku attīrīšanas iekārtu pirmā kārta ir nodotas ekspluatācijā 1998 gadā.  Iekārtas darbojas teicami, tomēr, Muceniekiem attīstoties, to jauda tuvojās savam maksimumam. 2017.gadā, pateicoties valsts atbalstam, Muceniekos tiek izbūvēta NAI otrā kārta, tādejādi nodrošinot drošu notekūdeņu attīrīšanu jau esošajiem šī pakalpojuma saņēmējiem, kā arī ļaujot mums pieslēgt esošajam kanalizācijas tīklam jaunus klientus.

 

Maksa par ūdeni un kanalizāciju

 

No 2017.gada 01.augusta stājas spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators) Padomes  lēmums (Nr.60 no 15.06.2017.) ar kuru tiek apstiprināti RN"Ciemats"SIA izstrādātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

 1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,81 EUR/m³  (bez pievienotās vērtības nodokļa);

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,14 EUR/m³  (bez pievienotās vērtības nodokļa).

 Visu ""Vilkme" SIA ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmēju objektu (dzīvojamās mājas, uzņēmumi, iestādes) ūdensapgādes ievadi ir aprīkoti ar ūdens skaitītājiem. Norēķini par mēnesī piegādāto ūdeni un kanalizācijas tīklā uzņemtajiem notekūdeņiem notiek saskaņā ar šo skaitītāju rādījumiem.

Daudzdīvokļu mājās atsevišķo dzīvokļu īpašumu ūdens patēriņa uzskaite un norēķini ar mājas apsaimniekotāju arī turpmāk notiks par pamatu norēķiniem ņemot vērā dzīvokļa īpašumā uzstādīto ūdens skaitītāju rādījumus, tos koriģējot par dotajā periodā visai mājai piegādātā ūdens daudzumu, saskaņā ar spēkā esošo metodiku (par pamatu ņemti 30.09.2015. LR Ministru Kabineta noteikumos Nr.524 un 19.12.2008 LR Ministru Kabineta noteikumos Nr.1013).

 Saskaņā ar augstāk minēto, kā arī gādājot par dzīvokļu īpašnieku sadzīves komfortu, SIA “Vilkme” aicina katru dzīvokļu īpašnieku:

 1. Pārliecināties vai dzīvoklī  uzstādītais ūdens skaitītājs ir darba kārtībā. Lūdzam verificēt skaitītāju vai uzstādīt jaunu gadījumā, ja esošā skaitītāja derīguma termiņš ir beidzies;

2. Ievērot ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas laiku; Katra mēneša beigās - pēdējās trīs dienās, obligāti nodot PRECĪZUS (arī ciparus aiz komata) ūdens skaitītāja rādījumu un turpmāk nodot skaitītāja rādījumu regulāri.

3. Pārliecināties vai visi ūdens izvadi ir darba kārtībā (aizgriezts krāns pilnībā pārtrauc ūdens tecēšanu vai pilēšanu). Ja kāds no krāniem vai tualetes poda ūdens plūsmas noslēgmehānisms pilnībā nenoslēdz ūdens padevi, lūdzam veikt nepieciešamo remontu pašiem, vai sazināties ar sava nama Pārzini, remonta veikšanai.

 

 

Vēsture

 Līdz brīdim, kad dzīvojamo māju ūdens ievadi tika aprīkoti ar ūdens mērītājiem, maksa par ūdens patēriņu atsevišķajā īpašumā tika aprēķināta atbilstoši atsevišķajā īpašumā uzstādīta verificēta skaitītāja rādījumiem. Ja skaitītāji nebija uzstādīti (vai tiem ir beidzies verificēšanas termiņš), ūdens patēriņa norma ir ne vairāk kā 10 m3 par katru dzīvoklī dzīvojošo personu. Gadījumā, ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju par skaitītāja rādījumu, ūdens patēriņu aprēķina, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem.

Maksa par kanalizāciju tiek aprēkināta – proporcionāli patērētajam ūdens daudzumam.

 No 2008. gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.jūlijam tika piemēroti Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu Regulatora 2008. gada 15. aprīļa apstiprinātie ūdens apgādes un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumu tarifi četrās Ropažu novada apdzīvotās vietās – Silakroga ciemā, Mucenieku ciemā, Ropažu ciemā un Tumšupes ciemā, kas ir:

Ūdens apgāde – ar uzskaiti 0,6389 EUR/m³ (0,449 Ls/m³) + PVN,
Ūdens apgāde – bez uzskaites 6,39 EUR/cilv. (4,49 Ls/cilv.) + PVN.
Kanalizācijas novadīšana – ar uzskaiti 0,8167 EUR/m³ (0,574 Ls/m³) + PVN,
Kanalizācijas novadīšana – bez uzskaites 8,17 EUR/cilv. (5,74 Ls/cilv.) + PVN.

  Informējam, ka visu SIA “Vilkme” pārvaldīto daudzdzīvokļu māju ūdens ievadi ir aprīkoti ar ūdens skaitītājiem, tādejādi sakārtojot ūdens saimniecību atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības nozari reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem tas nozīmē to, ka savstarpējai uzskaitei un norēķiniem starp dzīvojamās mājas dzīvokļu Īpašniekiem un ūdens Piegādātāju tiks izmantots mājas ūdens ievadā uzstādītais ūdens skaitītājs.

 

Lejupielādēt pielikumus: