SIA Vilkme telefons67 958 454

Ūdens un Kanalizācija

Lasīts 4192 reizes Pēdējo reizi rediģēts 14 Janvāris 2019

Ūdensapgāde

Centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem ir pieslēgušies 68 % Zaķumuižas iedzīvotāju. Ūdens patēriņš pie 90 % gala patērētājiem tiek uzskaitīts ar ūdens skaitītājiem. Centralizētus kanalizācijas pakalpojumus saņem 64% Zaķumuižas ciema iedzīvotāji  kā arī visas ciemā esošās iestādes un uzņēmumi.

Līdz 2015.gada 1.jūnijam dzeramo ūdeni Zaķumuižas ciema centralizētā ūdensapgādē ieguva no diviem artēziskiem urbumiem. Ūdensvadu attīrīšanas iekārtas Zaķumuižas ciemā tika uzstādītas 80 gados. Ūdens spiediena regulēšanai tika izmantoti divi hidrofori 2*0,5 m3, padevi tīklā nodrošināja tikai dziļurbuma akas sūknis.

Ūdensvada rekonstrukcija tika veikta privātmāju rajonā, nomainot vecos čuguna ūdensvadus pret jauniem PVC ūdensvadiem. Atsevišķi nelieli posmi ir mainīti avāriju novēršanas gadījumos. Ūdens attīrīšana tiek veikta bez ķimikāliju pielietošanas, izmantojot aerācijas metodi spiedfiltros. Filtru skalošanas ūdeņi tiek novadīti uz šlamu atdalītāju un infiltrēti lietus notekūdeņu drenāžā.

Kanalizācija

Zaķumuižas kanalizācijas sistēma sastāvēja no trim kanalizācijas sūkņu stacijām: pašteces kanalizācijas tīkla, spiedvada un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Attīrīšanas iekārtas sastāvēja no aerotenka un nostādinātāja. Pēcattīrīšana notika divos biodīķos.

Īstenots projekts

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbības uzlabošanai, SIA “Vilkme” realizēja Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižas ciemā” (līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/196/047). Projekta īstenošana uzlaboja dzeramā ūdens kvalitātes normas, samazina elektroenerģijas patēriņu ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru uzturēšanai. Projekta īstenošana palīdz samazināt ūdens zudumus tīklos, kā arī mazinās avāriju skaitu tajos.

Proejekta ietvaros īstenots: izbūvēti jauni virszemes rezervuāri, uzstādīts jauns 2.pacēluma sūknis, izbūvēta un palaista jauna notekūdeņu attīrīšanas iekārta un rekonstruētas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Būvdarbi tika pabeigti 2015.gada 1.jūnijam.

Aprēķina kārtība par ūdeni un kanalizāciju

Maksa par ūdens patēriņu atsevišķajā īpašumā tiek aprēķināta atbilstoši atsevišķajā īpašumā uzstādīta verificēta skaitītāja rādījumiem. Ja skaitītāji nav uzstādīti (vai tiem ir beidzies verificēšanas termiņš), ūdens patēriņa normu nosaka atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktā kārtībā.

Aprēķins par kanalizāciju tiek veikts proporcionāli patērētajam ūdens daudzumam.