SIA Vilkme telefons67 958 454

SIA „Vilkme” īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto ūdenssaimniecības projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižas ciemā” (līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/196/047).

Zaķumuižā veiksmīgi noslēgušies daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidzemes 6 renovācijas darbi, kas tika īstenoti projekta Nr.DMS/3.4.4.1.0/12/09/416 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidzemes 6, Zaķumuižā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ietvaros.

Tuvojas apkures sezona…

Gaidot apkures sezonu, iedzīvotāji aicināti sekot līdzi ne tikai norēķiniem, bet arī pievērst uzmanību dzīvokļa siltumapgādes sistēmas tehniskajam stāvoklim, lai tā funkcionētu bez starpgadījumiem un varētu nodrošināt mājokļos siltumu gada aukstajos mēnešos.

SIA „Vilkme” ir izveidojusi savu mājas lapu www.vilkme.lv, kurā ir iespējams iepazīties ar uzņēmuma saimniecisko darbību un tā sniegtajiem pakalpojumiem, sekot līdzi aktualitātēm, paziņojumiem, iepirkumiem un informācijai, kas domāta dzīvokļu īpašniekiem un pakalpojumu saņēmējiem. Tāpat mājas lapā ir iespējams apskatīt māju dokumentāciju, kas saistīta ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu

Atgādinām, ka saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 27.punktu, dzīvokļa īpašniekam pārvaldnieka noteiktajā kārtībā un termiņā katru mēnesi jānolasa ūdens skaitītāja rādījumi un jānodod tos pārvaldniekam aprēķinu veikšanai.

SIA „Vilkme” informē, ka saskaņā ar līgumu Nr.L-DMS-12-0469, kas noslēgts ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vidzemes 6, Zaķumuižā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” realizāciju ietvaros, publiskā iepirkuma rezultātā ir noslēgusi līgumu ar SIA „Būvuzņemējs NR” par būvdarbu veikšanu.

Mājdzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumi 22. Par suņu izvešanu pastaigā bez pavadas un uzpurņa sabiedriskās vietās, tai skaitā-parkos, zaļumstādījumos,peldvietās, mācību iestādēm piegulošās teritorijās, vietās, kur notiek sabiedriskie pasākumi,

SIA „Vilkme” atgādina -  lai novērstu iekšējo kanalizācijas tīklu aizsērēšanu, stingri aizliegts tajā: ievadīt būvgružus, melnzemi, vati, salmus, lupatas, sniegu, nesasmalcinātus pārtikas produktus, t.sk. dārzeņus, mizas, ūdenī nešķīstošas vielas, koksni, plēves, papīra virtuves dvieļus, lupatas, pamperus u.c., kā arī ūdeni,

Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai turpmākajos 7 gados plānoti 176 miljoni eiro http://em.gov.lv/em/2nd/?lang=lv&id=34118&cat=621. Ekonomikas ministrija rosina jaunajā periodā atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai sniegt atmaksājamā granta veidā - dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem

 SIA "Vilkme"  ziņo, ka ir pieejamas dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskati par 2013.gadu. Ar faktiskajām tāmēm var iepazīties uzņēmuma mājas lapā www.vilkme.lv, sadaļā MĀJAS, vai interesēties  biroja telpās Vidzemes pr.8-1, Zaķumuižā uzņēmuma darba laikā.